Hamile yengem

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Hamile yengem

Selamlar 22 ya??nda foto?rafç?l?k i?iyle u?ra??yorum. Day?m?n deyim yerindeyse ta? gibi fahriye ad?nda bir kar?s? var.oldum olas? ona hasta olup devaml? 31 çeki?lerime konu olmu?tur. Day?m?n kar?s? ile aram gayet iyidir. Arada bir onlara gider yengemle sohbet ederiz.sohbet konular?m?z?n ba?l?ca konusu f?kralard?r.arada bir bel alt? f?kralarda anlat?r?z tabi.?u s?ralar hamile olan yengeme a?erdi?i için tarhana götürmü?tüm.üstünde beyaz lakoste bir ti?ört altta da genç maksi tipi bir etek vard?.ilk dikkatim çeken memelerinin normalden daha büyük görünmesiydi.san?r?m sutyen takmam??t?.arkadan hamile oldu?undan dolay? bacaklar?n? açarak yürümesi kalçalar?n? dahada belirginle?tiriyordu.en son duydu?um f?kray? ona anlatmak için can at?yordum.kar??l?kl? oturduk bana çay ve bisküvi ikram ettikten sonra yeni bir f?kra vard? diye sorunca evet diye at?ld?m. Ama nas?l anlatay?m ki. hamile bir kad?nla ilgili dedim.heyecanla bak bende hamileyim hadi anlat art?k deyince okey dedim.tam s?ras? belk**e ba?lang?ç dedim ve anlatmaya ba?lad?m.temel amans?z bir hastal??a yakalanm??.doktorlar son çare hamile bir kad?n?n sütünden içersen iyile?irsen derler. Tek çare dursunun hamile olan kar?s?na gitmektir.dursunun kap?s?n çal?nca dursunun hamile kar?s? kap?y? açar ve ne istedi?ini sorar.utana s?k?la derdini anlat?r.sevapt?r diye ona ac?r ve içeriye al?r. Temeli emzirmeye ba?lar.bu arada dursunun kar?s?da yava? yava? zevke gelmektedir.inleyerek temele ?öyle der. nas?l ho?una gittimi.temel evet çok güzel der.iyice tahrik olan dursunun kar?s? süt emmekten ba?ka bir ?ey istermisin diye sorar.temelin gözleri fal ta?? gibi aç?lm??t?r.s?k?larak ay?p olmazm? yenge der. çekinme can?m istedi?in ba?ka bir ?ey varsa verebilirim deyince içim geçti valla varsa sütün yan?nda bir kaç tane bisküvi verirmisin der.

Ben f?kray? anlat?nca yengem kahkahay? bast? .kat?la kat?la gülünce sende bisküvinin yan?nda bir ?ey istermisin diye sordu.?akayla kar??l?k sordu?u soruya bende ?akayla kar??l?k bende süt isterim dedim.olsa can?m feda ama evde süt yok dedi. sende yokmu deyince yengemin yanaklar? al al oldu.daha memelerime süt gelmemi? dedi.ama çok büyümü?ler deyince iyice k?zard?.çok belli oluyormu deyince evet ama bu halde daha güzel görünüyor dedim.bak bak sen nelere dikkat ediyorsun bakay?m dedi.memelerin o kadar büyümü?ki dikkat çekmeyecek gibi de?il dedim.dur aynada bak?p geleyim deyince beraber bakal?mm? dedim olmaz sen burada otur dedi.yatak odas?na do?ru gitti. içerde ne yapt???n? merak etti?imden yerimde duram?yor ve o iri memeleri görme hayaliyle kap?n?n anahtar deli?ine yakla?t?m. Tam delikten içeri bakacakken yengem kap?y? birden aç?nca beni o halde gördü. Benimi dikizleyektin dedi. cevap veremedim.sadece bakacaksan göstereyim dedi. Söz sadece bakaca??m.ti?örtünü yava?ça yukar? kald?r?rken benim kalbim yerinden f?rlayacakt?.devasa büyüklükteki memeler kar??mda duruyor benim nutkum tutulmu?tu. gözlerimi onlardan alam?yordum.iyice belirginle?en meme uçlar? beni fena halde tahrik etti?inden oldu?um yerde pantolonuma bo?ald?m. Aç?k renk pantolonumdan belli olunca yengem kahkahay? bast?.ne o lan bo?ald?nm?. evet dedim gir çabuk banyoya dedi.utanc?mdan ko?arak banyoya girdim.hemen gördü?üm manzaran?n etkisi ile 31 çekmeye ba?lad?m.yengemin kap?n?n arkas?nda bornoz var demesi ile kendime geldim.d??ar? ç?kt???mda yengem hala gülüyordu.bana day?m?n bir külotunu haz?rlam??t?. day?m?n külotunu giydi?imde kahkahalar?m?z birbirine kar??m??t?.çünkü day?m çok ?i?man oldu?u için donu bana çok bol gelmi?ti.y?kad??? pantolonumun kurumas?n? beklerken kar??l?kl? oturmu? ama hiç konu?muyorduk.bense hep o iri memeleri dü?ünüyordum.benimki hareketlenmeye ba?lam??t?. Yengem fark etmi? oda olacaklar? merakla beklemeye ba?lad?.bacak bacak üstüne atm?? kalçalar? bana dönük oturuyordu.geni? olan donumun kenar?ndan benimki d??ar? ç?kmaya çal???yordu.bense onu saklamak için u?ra??yordum. anlatt???n f?kran?n devam? yokmu diye sordu. yok dedim devam?n? yazal?mm? diye sorunca iyice ?a??rd?m.

Aya?a kalk?p yan?ma geldi.yere oturarak memelerini dizlerime dayad? gözleriyle donumdan d??ar? ç?kmak isteyen donuma bak?yordu.ellerimi saçlar?nda gezdirmemle beraber dudaklar?m?z birle?ti.yerde yan yana uzanm?? bir yandan memelerini ok?uyor biryandan da soyunuyorduk.hayal etti?im memeler dudaklar?m?n aras?ndayd?.onlar? emiyor di?liyordum.yeni T?ra?lanm?? am?na indi?imde oda benim sikimi a?z?na alm?? i?tahla yal?yordu.arkas?na geçip memelerini ve ?i?mi? karn?n? ok?arken bulutlar?n üzerindeymi?im gibiydi.dayanacak halim kalmam??t?.bacaklar?n? iyice ay?r?p aras?na girdi?imde nefes al??veri?leri dahada h?zlanm??t?.yarra??m? am dudaklar?na sürdü?ümde zevkten am sular?n?n f??k?rd???n? hissettim.yava?ça içine girerken dudaklar?m?zla birbirimize tarifsiz zevk veriyorduk.gözlerinin içine bakarak yüklenmeye ba?lad?m bacaklar?n? beline dolarken karn? göbe?ime bask? uyguluyor bu da beni fazlas?yla ç?ld?rt?yordu.bir süre böle siktikten sonra yüz üstü çevirdim çevirdim.geni? kalçalar? muhte?em görünüyordu.kalçalar?n? iki yana aç?p mor deli?ine dilim de?dirdi?inde hafifçe ürperdi ve içini çekti.arkadan dilimle sikiyordum. kalçalar?n? sa?o sola sallamas?ndan acayip zevk ald??? belli oluyordu.sikimi a?z?na verip iyice yalamas?n? istedi?imde olacaklar? tahmin etti?inden kremsiz olmaz dedi.uzan?p kremi alaca??m esnada benim kalçalar?m? ok?amas? içimi bir ho? etmi?ti.yüz üstü uzand?m.oda benim deli?imi yalamaya ba?lad?.ilk kez böyle bir ?ey ya?ad???m için sikim dahada sertle?mi? patlayacak gibi olmu?tu.bir eliyle sikim ve ta?aklar?m? ok?uyor di?er eliyle kalçam? ok?ay?p yo?ururken göt deli?me vurdu?u darbeleri h?zland?rm??t?.anlat?lmaz bir zevk girdab?ndayd?m. ama onu arkadan sikmek fikrinden dolay? hemen kalkt?m ve arkas?na geçtim.deli?ini kremledikten sonra sikimi kavrad?m ve arka deli?ini zorlamaya ba?lad?m.yava?ça önce kafas?n? daha sonrada hepsin soktum.nefes dahi alm?yordu.biraz bekledikten sonra yava?ça hareketlenmeye ba?lad?m.bir iki gelgitten sonra h?zland?m .az önce ald???m zevkten ve götünün darl???ndan bo?almak üzereydim hemen önüne geçtim ve a?z?na vermemle bo?almam bir oldu.inan?n be? sevi?mede gelebilecek kadar bo?ald?m.dizlerim titriyordu.yengem ise son damlas?na kadar yutmak için çaba sarf ediyordu.yava? yava? inen sikimin hassala?m?? kafas?n? emerken parma?? ile arkama masaj yap?yordu.bu zevk inan?n anlat?lmaz ancak ya?an?r…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kartal escort adapazarı escort adapazarı escort seks hikayeleri izmir partner escort kartal escort izmir escort antep escort malatya escort bayan kayseri escort bayan eryaman escort bayan pendik escort bayan tuzla escort bayan kartal escort bayan kurtköy escort bayan ankara escort gaziantep escort şişli escort tuzla escort izmir escort ataköy escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis sakarya escort webmaster forum