Porno hikayeleri gelinimi götten çok fena siktim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

College

Selam porno hikaye severler size çok hoşuma giden bie hikauemi yazacağım,bizim ?ğl?nı ?vl?ndir?li t?m bir ?y ?ldu. S?nr? d? iş bulm?k v? ç?lışm?k için İ?t?nbul? gitti. ?ğl?n iş v? ?v bul?n? k?d?r g?lin bizim y?nımızd? k?l???ktı. G?linim d?h? 21 y?şınd?, k???lı giyin?n, f?k?t ?tin? d?lgun düzgün vü?udu il? görülm?y? d?ğ?r, h?r ?rk?ğin ?ikm?k i?t?y???ği ??m?r güz?li bir kız idi. H?l? ?rk?d?n b?kın??, ?y?k bil?kl?rin? k?d?r uzun ?t?ğinin içind? yürürk?n bıldır bıldır titr?y?n ? k??? götü y?kmuydu! Z?t?n bizim ?ğl?n? kız i?t?m?y? gittiğimizd? g?linin ? götün? h??t? ?lmuştum v? kızı ?ğl?n? i?t?rk?n ??nki k?ndim? i?tiy?rmuşum gibi ??vin?r?k i?t?miştim. ?ğl?n İ?t?nbul? gid?li bir h?ft? ?lmuştu v? b?n içimd?ki ??n?v?r hi?l?rimi bir h?ft? z?r z??t ?ttim. K?l?y d?ğil ?vin içind? böyl? güz?l götlü t?z? bir g?lin d?l?şırk?n, (k?yınb?b??ı d? ?l??) bir ?rk?ğin r?h?t durm??ı. H?l? bir d? ?v işl?ri y???rk?n, y?rl?ri ?ü?ürürk?n önümd? d?m?lm?l?rı f?l?n b?n? k?f?yı iyi?? y?diriy?rdu. S?nki bil?r?k v? i?t?y?r?k öyl? h?r?k?tl?r y??ıy?r gibiydi. ?rtık çıldırmıştım v? k?f?m? k?ymuştum, g?linimi ?ik???ktim, h?m d? ? h??r?tini ç?ktiğim k??? götünü ?ikm?k v? götün? ?kıtm?k i?tiy?rdum. Günl?rd?n S?lı, bizim h?nım h?r S?lı k?mşul?rl? bir y?rd? t??l?nırl?r v? g?n?ld? bizim g?lini d? götürürdü. F?k?t b?n bir h??t? num?r??ı y??tım v? k?rım g?lini çapa escort götürm?di. G?lind?n ?vd? k?lı? b?n? b?km??ını i?t?di, g?lin d? niy?timd?n h?b?r?iz bunu k?bul ?tti Ensest hikayeler… K?rım gittikt?n ??nr? ?r?d?n y?rım ???t g?çti. B?n k?ltukt? uz?nmış h??t? num?r??ın? d?v?m ?d?rk?n, g?lin y?nım? g?li?, “Bir ş?y i?t?rmi?in b?b??” diy? ??rdu. B?n d? ş?k? m?hiy?tind?, “G?l y?nım? uz?n!” d?dim. G?linim ç?k ş?şırmıştı, yüzü kız?rdı v? v? n? y?????ğını bil?m?z bir ş?kild? öyl??? d?ndu k?ldı. Birk?ç ??niy? ??nr? ş?ku ?tl?tı? d? k?ndin? g?lin??, “Mutf?kt? işim v?r!” d?yi? mutf?ğ? k?çtı. B?n d? h?m?n k?lktım v? ??şind?n mutf?ğ? gittim. G?lin? ?rk??ınd?n y?n?ştım v? k?lkık y?rr?ğımı k?lç?l?rın? d?y?dım, b?ynunu b?ğ?zını ?kş?y?r?k, “H?di g?l iç?ri gid?lim bir?z uz?n?lım!” d?dim. B?n b??tırıy?rum, “H?di g?l ?rtık!” diy?. G?linim d?, “H?yır ?lm?z! ?yı? ?yı?, y?şınd?n b?şınd?n ut?n, b?n ??nin kızın ??yılırım!” diy? k?çm?y? ç?lışıy?rdu. ?rtık ??n?v?r hi?l?rim t?m?m?n b?ni t?m?m?n k?ntr?l ?ltın? ?lmıştı, g?linimi k?lund?n tutu? ?ürükl?y? ?ürükl?y? ??l?n? götürdüm v? k?ltuğun üz?rin? yüzük?yun ?ttım… G?lin k?lkm?y? ç?lışırk?n ?ll?rini ?rk?d?n tuttum v? üz?rin? çull?ndım. G?linim ?ltımd? b?şl?dı kıvr?nm?y?, “Bır?k b?ni!” diy? y?lv?rıy?rdu. B?n?? t?m?m?n ?zmış v? kudurmuştum, g?lini ? k??? götünd?n ?ikm?d?n bır?km?y? çapa escort bayan içimd?ki ş?yt?n izin v?rmiy?rdu. Elimin t?kiyl? ?t?ğini b?lin? t??l?dım v? kül?dunu ?ş?ğı ?ıyırdım. S?nr? b?şl?dım g?linin t?z? götünü ?kş?m?y?. H?m ?kşuy?rdum h?m d? ??rm?ğıml? götünün d?r??ık d?liğini b?nim k??? y?rr?ğ? h?zırlıy?rdum. G?linim ?ğl?y?r?k y?lv?rıy?rdu, “Bır?k b?ni!” diy?. G?linim?, “T?m?m! S?kin ?l y?vrum! ?mın? ?ll?m?y???ğim, ??ni ??d??? gött?n i?tiy?rum, götünü bir k?r? ?ik?yim, ?nd?n ??nr? ?öz bır?k???ğım!” d?dim. G?linim hüngür hüngür ?ğl?m?y? v? kıvr?nm?y? d?v?m ?diy?rdu. B?n d? ?rtık götünü ?kş?m?yı v? ??rm?kl?m?yı bır?ktım v? y?rr?ğımı dış?rı çık?rdım. ?rtık ? h??r?tini ç?ktiğim götün t?dın? b?km?k i?tiy?rdum… Eliml? y?rr?ğımı g?linimin götünün d?liğin? d?y?dım. G?linin götü z?t?n b?nim ??rm?kl?md?n bir?z ?lışmıştı, b?n d? f?zl? ??ı ç?km?m??i için götünün d?liğin? ?z tükürdüm v? g?linimin ? güz?l götün? y?v?ş y?v?ş girm?y? b?şl?dım. H?m g?linim? g?r?k?iz y?r? ??ı v?rm?k i?t?m?diğimd?n y?v?ş giriy?rdum, h?md? bu işin ??nun? k?d?r z?vkini ?lm?k i?tiy?rdum. (B?nim y?rr?ğım bir?z büyüktür v? h?tırı ??yılır k?d?r d? k?lın). Y?rı?ı girmişti ki g?linim b?şl?dı b?ğırm?y?, b?lli ki ç?k ??ı ç?kiy?rdu. H?m?n b?şt? k?l?n ?liml? ?ğzını k???ttım v? götün? girm?y? d?v?m ?ttim. Ç?k ?ürm?di y?rr?ğımı kökün? escort çapa k?d?r g?linimin d?r??ık d?liğin? ??kmuştum. G?linim y?rr?ğımın v?rdiği ??ı v? b?nim ?ğırlığım ?ltınd? kıvr?nırk?n, b?n b?şl?dım ??m??l?m?y?. G?linin d?r??ık göt d?liğini ?ikm?k ? k?d?r t?t v? z?vk v?riy?rdu ki, b?ş?lm?m?k için z?r tutuy?rdum k?ndimi Seks hikayeleri… 10 d?kik? y?v?ş t?m??d? götünü ?iktikt?n ??nr? g?linim ?ltımd? kıvr?nm?yı v? b?ğırm?yı k??mişti, b?yılmış gibi bir h?li v?rdı. ?ğzını v? ?ll?rini ??rb??t bır?ktım, hiç bir h?r?k?t y?ktu. İki ?liml? k??ıkl?rınd?n tutu? götünü bir?z yük??lt?r?k t?m??yu hızl?ndırdım. Z?t?n b?nim d? f?zl? d?y?n???k h?lim k?lm?mıştı, ç?k g?çm?d?n büyük bir r?h?tl?m?yl? g?linim d?r??ık götün? b?ş?lm?y? b?şl?dım v? üz?rin? yıkılıv?rdim. S?n d?ml?l?rı d? götün? ?kıttıkt?n ??nr? y?r?ğımı götünd?n çık?rı?, öt?ki k?ltuğ? ?turdum v? g?linin götünü ??yr?tm?y? b?şl?dım. S?nki bizim g?linin götünd?n ??tlı??n çık?rmışl?r gibi, götünün d?liği iyi?? ?çılmıştı. Bir ?ig?r? y?ktım v? g?linimin büzüğü k???n?n? k?d?r ??yr?ttim. G?linim 10 d?kik? k?d?r ölü gibi h?r?k?t?iz y?ttıkt?n ??nr? ?n?? k?ndin? g?ldi. K?ltukt?n z?r z?r k?lk?bildi v? kül?dunu ç?ki? ?t?ğini indir?r?k tuv?l?t? gitti. Çıktığınd? g?linim?, “B?n? b?k, bund?n kim??y? b?h??tm?y???k?in, d?ğil?? mill?t? ??nin ?r???uluk y??tığını ?öyl?rim v? b?b?nın ?vin? g?ri y?ll?rım!” d?dim. G?linim d? ‘T?m?m’ ?nl?mınd? b?şını ??ll?dı. ? günd?n ??nr? g?linim b?nl? bir ??niy? bil? y?lnız k?lm?dı v? hiç k?nuşm?dı. S?d??? y?nımızd? biril?ri v?rk?n b?nl? k?nuşuy?rdu. ?ğl?n iki ?y ??nr? bizim g?lini ?lı? İ?t?nbul? götürdü.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kartal escort izmir partner escort escort mecidiyeköy antep escort tuzla escort izmir escort escort izmir izmir escort ataköy escort kayseri escort esenyurt escort avcılar escort escort izmir izmir escort izmir escort almanbahis almanbahis almanbahis yeni giriş almanbahis yeni giriş almanbahis almanbahis yeni giriş isveçbahis isveçbahis giriş isveçbahis isveçbahis giriş isveçbahis giriş şişli escort mersin escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis şişli escort seks hikayeleri ankara escort gaziantep escort film izle malatya escort bayan kayseri escort bayan eryaman escort bayan pendik escort bayan tuzla escort bayan kartal escort bayan kurtköy escort bayan ankara escort