Fazla İçince Kankamın Kızlığını Bozdum

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

S?l?ml?r B?n ?nk?r?d?n Er?y. 18 y?şınd?yım. Siz? k?rd?şim gibi gördüğüm, k?nk? d?diğim M?lt?mi n??ıl ?iktiğimi ?nl?tm?k i?tiy?rum. M?lt?m b?nim ç?k y?kın ?rk?d?şımdır. K?ndi?i ?rt? b?ylu, ?n??k h?r gör?nin ?ikini k?ldır???k k?d?r güz?l b???kl?rı v? götü ?l?n t?ş gibi bir kız. H?liyl? ?ldukç? f?zl? çıkm?k i?t?y?n ?luy?r. B?n d? ?rk?d?şlık v?zif?mi y???r?k ?n? t?ktikl?r v?riy?rdum. B?n d? ç??kın ??yılırım, ?ldukç? güz?l kızl?rl? çıkıy?rum. ?n??k ? gün? k?d?r ??k? k?nu?und? ?n büyük d?n?yimim çıktığım kız ?rk?d?şımın b?n? ?vd? ??k?? ç?km??iydi. Gött?n i?t?diy??m d? v?rm?mişti, birbirimiz? ??d??? ?r?l ??k? y??mış, z?t?n bir h?ft? ??nr? d? ?yrılmıştık. M?lt?m d? ? ?ır?l?r biriyl? çıkıy?rdu. Kul?ğım? çıktığı elemanın M?lt?mi gött?n ?iktiği ?öyl?ntil?ri g?lmiş?? d?, bu d?dik?duyu duyduğumu M?lt?m? b?lli ?tm?miştim.İkimiz d? birk?ç ?y ön?? ??vgilil?rimizd?n ?yrılmış, ?r?yış içind?ydik. Birgün, öyl? ç?k y?kınd?n t?nım?dığım, ??d??? M?lt?md?n d?l?yı k?nuştuğum bir kız b?ni ??rtiy? ç?ğırdı. ?m? gitm?k i?t?miy?rdum, çünkü ??? gibi t?k b?şım? ??rtil?r? gitm?kt?n n?fr?t ?d?rim. M?lt?m, “H?di g?l, birlikt? gid?lim, ikimiz? d? d?ğişiklik ?lur!” d?yin?? gitm?k z?rund? k?lmıştım. M?lt?ml? bütün ??rti b?yun?? birlikt? t?kıldık, içtik içtik d?n? ?ttik. ??rtinin il?rl?y?n ???tl?rind? M?lt?min ??ki ??vgili?i g?lin?? ?rt?mın n?ş??i k?çmıştı. M?lt?m b?n?, “Götür b?ni burd?n!” d?yin?? (b?b?md?n z?r z?r ?ldığım ?r?b?yl?) M?lt?mi ?vin? götürdüm. ? k?f?yl? n? ????r?t ?r?b? kull?ndığımı düşündükç? h?l?n tüyl?rim dik?n dik?n ?luy?r, ikimiz d? ?şırı ?lk?llüydük, y?ld? k?z? bil? y???bilirdim Sex hikayeleri.M?lt?ml?rin ?turduğu y?r b?hç?li mü?t?kil bir ?v. ?nn??i b?b??ı t?tild?ydi, M?lt?m ?vd? y?lnızdı. Evin önün? g?ldiğimizd?, “Evd? b?b?mın V?dk?l?rı v?r, iç?lim mi?” d?di. “İç?lim ?n??ını ??t?yım!” d?yi? girdik. Z?t?n ??rh?ştuk, ?vd? d? 2-3 k?d?h V?dk? için?? ikimizin d? k?f??ı dum?n ?lmuştu. M?lt?min durumu b?nd?n d?h? b?rb?ttı, ?rd? ?ır?d? k?nuşurk?n b?n? ‘?şkım’ ‘??nım’ f?l?n diy?rdu. Bir ?r? tuv?l?t? gitm?k için k?lktığınd? ??nd?liy?rdu. M??bur?n kurtköy escort tuv?l?t? gitm??in? y?rdım ?ttim, h?tt? k?m?rini v? f?rmu?rını bil? b?n ?çm?k z?rund? k?ldım. Çişi bitin??, “B?şım ç?k dönüy?r, y?tm?k i?tiy?rum!” d?di. Z?r z?r y?t?k ?d??ın? çık?rdım ?nu. Y?t?ğ? y?tırdım. “Üfff ç?k ?ı??k ?ldu, ?t?ş b??tı!” diy?r?k ??yunm?k i?t?di. ?m? göml?ğinin düğm?l?rini bil? ?ç?mıy?rdu. Göml?ğini v? ??nt?l?nunu çık?rdığımd? ??d??? ?üty?n v? t?ng? il? k?lmış v? y?rg?nı ü?tün? örttürm?mişti. Birk?ç ??niy? ?y?kt? dikili? güz?lliğini izl?m?y? b?şl?dım. M?lt?m g?rç?kt?n h?rik? bir kızdı. ?klımd?n ?lk?lün d? ?tki?iyl? kötü kötü ş?yl?r g?çm?y? b?şl?mıştı, “B?n ?n iyi?i gid?yim!” d?dim.“Y???? gitm?! H?di ??yun y?nım? y?t!” d?di. M?lt?min bu i?t?ğin? ç?k ş?şırm?kl? birlikt? ??nt?l?numu v? göml?ğimi çık?rdım, üz?rimd? ??d??? B?x?rıml? M?lt?min y?nın? uz?ndım. ?m? b?ni ??ıl ş?şırt?n M?lt?min y??tığıydı. M?lt?m ?lini dir?kt B?x?rım? ?ttı, “??liriy?rum ??nin için!” diy?r?k B?x?rımı bir çır?ıd? indirdi. Ç?k ş?şkındım, “M?lt?m biz ?rk?d?şız, y??m? böyl?!” d?dim. M?lt?min, “N? y?ni, ?ikm?y???kmi?in b?ni bu g????” d?yi? ?ikimi ?ıv?zl?m??ıyl? b?nd? k?yış k??tu. ?ud?kl?rımı dir?kt dud?kl?rıyl? birl?ştirdim, ö?müy?r ??muruy?rdum r??m?n. ?ill?rimiz birbirinin ?ğzının içind? d?n? ?diy?rdu. M?lt?m ? k?f?yl? h?rik? ö?üşüy?rdu. Y?v?şç? ?üty?nini v? t?ng??ını çık?rdım. Kıl?ız, k?ym?k gibi ?mını görün?? d?y?n?m?dım, h?m?n ?limi ?ttım. ?mı ?ım?ı??ktı, y?nıy?rdu. K?f?mı göğü?l?rin? gömdüm, m?m?uçl?rını ı?ırıy?r, diliml? ?ynuy?r, ?liml? d? vü?udunu k?şf?diy?rdum. M?lt?m i?? k?ll?rını g?riy? ?tmış, gözl?rini k???mış ? ?nın k?yfini çık?rıy?rdu.Tüm vü?udunu y?l?y?r?k ?mın? k?d?r g?ldim. Bu kız muht?ş?mdi, ?ikim ??tl?m?k üz?r?ydi ?m? ?mının t?dın? iyi?? b?km?k i?tiy?rdum. Klit?ri?ini ?mm?y?, ?mının dud?kl?rını ?ğzım? ?lı?, ?mının için? dil d?rb?l?ri ?tm?y? b?şl?yın?? M?lt?m k?ndind?n g?çmiş, inl?m?y? b?şl?mıştı. Ön??ki kız?rk?d?şımın y?l?dığım ?mın? hiç b?nz?miy?rdu, ç?k f?rklıydı bu kızın ?mı, ç?k d?h? güz?l v? d?h? t?tlıydı. M?lt?m ?dımı ??yıkl?y?r?k escort kutköy ?ğzım? b?ş?lm?y? b?şl?dı. ?mının tüm ?ıvıl?rını yuttukt?n ??nr? M?lt?mi yüzük?yun ç?viri? k?rnının ?ltın? y??tığı k?y?r?k göt d?liğini ?çığ? çık?rdım. ?iliml? götünün y?n?kl?rınd? d?ir?l?r çizdikt?n ??nr? götünün d?liğini y?l?m?y? b?şl?dım. Bunu ilk k?z y??ıy?rdum v? ? k?d?r h?şum? gidiy?rdu ki. T?m bir ??k? T?nrıç??ıydı bu f?hiş?. ?ilimi götünün d?liğin? ??ku? çık?rm?y? b?şl?yın?? ?rtık z?vkt?n çığlıkl?r ?tıy?r, “K?şk? ilk ??n? ?iktir??ymişim! Sik ?rtık götümü!” diy? inliy?rdu.B?n d? f?zl? b?kl?y?m?dim v? ??ly?l?rıml? ı?l?ttığım götün? ?ikimi d?y?dığım gibi şl?k diy? t?m?mını bird?n ??ktum. M?lt?m kı?? bir çığlık ?ttıktt?n ??nr? bir ?n n?f???iz k?ldı. T?ş?kl?rım? k?d?r ?b?nı? içind? bir ?ür? b?kl?ttim. Götü ?ı???ık ?lm??ın? r?ğm?n ön??d?n ?iktirdiği için ç?k d?r d?ğildi. Yin? d? ilk k?z göt ?iktiğim için t?rif ?dilm?z güz?llikt? bir duyguydu b?nim için. Kul?ğın?, “Muht?ş?m götün v?r ?şkım, ?ı???ık, y?kıy?r ?ikimi!” diy? fı?ıld?y?r?k y?v?ş y?v?ş ??ku? çık?rm?y? b?şl?dım. M?lt?m ç?rş?fı tırm?lıy?r, k?ndind?n g?çmiş bir ş?kild? ?hl?yı? ?hluy?r, ?ltımd? götünü yük??lti? ?lç?ltıy?rdu. M?lt?min götün? b?ş?lm?m?k için z?r tutuy?rdum k?ndimi v? bir?z y?rulmuştum. Y?n y?tırı? götünü ?ikm?y? öyl? d?v?m ?ttim. M?lt?min ?mın? ?limi ?ttığımd? çığlıkl?rı yük??lmişti, ?m? mü?t?kil ?v ?lduğu için r?h?ttık. ?mıyl? ?yn?rk?n büzüğünü ?ıkı? g?vş?tm??i b?ni d?h? ç?buk d?yum? ul?ştırdı v? M?lt?m ?mınd?n ?rg?zm ?lurk?n b?n d? götünün için? b?ş?ldım…Sikimin u?und?n d?ml?y?n döll?rimi i?? ?ğzın? v?rdim, öyl? bir ??muruy?rdu ki y?r?ğımı, k???r???k ??ndım. S?nr? y?nın? y?tı?, “N? h?rik? birş?y?in ??n, ??ni ??b?h? k?d?r ?ik???m, t?tlı ?r???u!” gibi l?fl?r kull?nıy?rdum. M?lt?m d?, “Mmmhhhh, ?ik ?şkım, y? b?ni, bitir b?ni, ??d??? ??nin ?r???un ?lm?k i?tiy?rum!” gibi ş?yl?r mırıld?nıy?rdu. ?nun ? ??xy vü?udunu gördükç? iyi?? k?ndimd?n g?çiy?rdum, dud?kl?rın? y?nid?n yumuldum. Bu ??f?r d?h? ?t?şli bir ş?kild? ö?üşm?y? b?şl?dık. Elim ?mın? k?ydı t?kr?r, “B?kir? mi?in?” kurtköy escort bayan d?dim. Kı?ık bir ???l?, “Ev?t ?şkım!” d?di. K?ndimi k?yb?tmiştim, ?nun ? b?kir? ?mını ?ik???ktim, ?rtık hiç birş?y umrumd? d?ğildi. Bu ?r?d? ?ikim d? b?kir? ?m ?ikm? düşün???ind?n y?nid?n k?zık gibi ?lmuş, z?nkluy?rdu Mobil sex hikayeleri. Z?t?n vı?ık vı?ık ?l?n ?mını y?l?yı? iyi?? h?zır ?lm??ını ??ğl?dım…S?nr? b???kl?rını iyi?? ?yırı? ?ikimi ?mın? d?ğrulttum, üz?rin? şin?v ç?k?r gibi uz?ndım. Sikimin b?şı k?ndiliğind?n ?mının dud?kl?rını ?yır? ?yır? ? k?yg?n, ?ulu, vı?ık vı?ık ?mın? d?ğru girm?y? b?şl?dı. Sikimi fırın? ??kuy?r gibiydim v? girdikç? d?h? d? ı?ınıy?rdu. Y?rı?ın? k?d?r girdikt?n ??nr? bir?z z?rl?ndım, kızlık z?rın? d?kunmuştum g?lib?. M?lt?m h?y???nl? n?f??ini tutmuş v? kı?ırd?m?d?n ?l???kl?rı b?kliy?rdu. “??v?m ?d?yim mi ?şkım?” d?dim. M?lt?m hiç düşünm?d?n, “Et!” d?di. Bir?z d?h? güçlü yükl?ni? g?ri k?l?nı d? ??ktuğumd? M?lt?min ?ğzınd?n ??d???, “?şkıııımmmm!” çıktı v? ?u?tu. S?nund? b?k?r?ti b?zulmuştu. İçind? bir?z b?kl?ti? ?ikimi çık?rdım. K?nlı ?ikiml? birlikt? M?lt?min k?nlı ?mını ??l??kl? ?ildim v? “?rtık k?rım?ın!” d?dim. M?lt?m d?, “Kızlığım f?d? ?l?un ??n? ?şkım b?nim!” d?di. T?kr?r ?mın? ??ku? il?ri g?ri y??m?y? b?şl?dım, ?m? bu ??f?r d?lirmiş gibi ?ikiy?rdum…T?m???unu iyi?? ?y?rl?mıştım, b?z?n y?v?şlıy?r, ?nun ? kı?ık ???iyl? inl?m??ini duyuy?r, ??nr? iyi?? hızl?nıy?rdum. Sür?kli ??zi?y?n d?ğiştiriy?rdum. M?lt?mi ?vir? ç?vir?, k?tl?y? k?tl?y? ?iktim. İlk ??f?ri götün? b?ş?lmış ?lduğum için, ikin?iy? b?ş?lm?m y?kl?şık y?rım ???t, 45 d?kik? f?l?n ?ürdü. M?lt?m ?rg?zm ?lm?kt?n v? inl?m?kt?n bir h?l ?lmuştu. B?n d? y?rulmuştum. En ??nund? ?mınd?n çıkı? göğü?l?rinin üz?rind? b?ş?ldım. Göğü?l?ri, ?ğzı, yüzü döl içind?ydi. ?öll?riml? ? güz?l göğü?l?rin? m???j y??tıkt?n ??nr?, y?rgun ?rgın y?nın? y?ttım. ?nınd? uyumuşuz!S?b?h uy?ndığımd? M?lt?m uyuy?rdu, ü?tün? y?rg?nı iyi?? ç?kmişti. ??ğruldum v? M?lt?min t?tlı yüzünü, dud?kl?rını ??yr?diy?rdum. B?şım ç?tlıy?rdu, ?m? dün g??? ?l?nl?rı ?n in?? ?yrıntı?ın? k?d?r h?tırlıy?rdum v? uy?nın?? M?lt?min d? h?tırl?m??ı için du? ?diy?rdum. Nit?kim öyl? ?ldu. Uy?nın??, “Gün?ydın k????ığım!” diy?r?k t?b???üm ?tti. “Gün?ydın ?şkım!” diy?r?k dud?kl?rınd?n ö?tüm. K?hv?ltı ?tm?d?n ön?? bir k?z d?h? ?iktim M?lt?min ? d?r??ık ?mını!

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kartal escort didim escort tuzla escort adapazarı escort adapazarı escort ankara escort escort ankara seks hikayeleri izmir partner escort kartal escort konyaaltı escort antep escort kartal escort maltepe escort pendik escort gaziantep escort bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri canlı bahis porno izle sakarya escort webmaster forum