Porno hikayeleri gelinimi götten çok fena siktim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

College

Selam porno hikaye severler size çok hoşuma giden bie hikauemi yazacağım,bizim ?ğl?nı ?vl?ndir?li t?m bir ?y ?ldu. S?nr? d? iş bulm?k v? ç?lışm?k için İ?t?nbul? gitti. ?ğl?n iş v? ?v bul?n? k?d?r g?lin bizim y?nımızd? k?l???ktı. G?linim d?h? 21 y?şınd?, k???lı giyin?n, f?k?t ?tin? d?lgun düzgün vü?udu il? görülm?y? d?ğ?r, h?r ?rk?ğin ?ikm?k i?t?y???ği ??m?r güz?li bir kız idi. H?l? ?rk?d?n b?kın??, ?y?k bil?kl?rin? k?d?r uzun ?t?ğinin içind? yürürk?n bıldır bıldır titr?y?n ? k??? götü y?kmuydu! Z?t?n bizim ?ğl?n? kız i?t?m?y? gittiğimizd? g?linin ? götün? h??t? ?lmuştum v? kızı ?ğl?n? i?t?rk?n ??nki k?ndim? i?tiy?rmuşum gibi ??vin?r?k i?t?miştim. ?ğl?n İ?t?nbul? gid?li bir h?ft? ?lmuştu v? b?n içimd?ki ??n?v?r hi?l?rimi bir h?ft? z?r z??t ?ttim. K?l?y d?ğil ?vin içind? böyl? güz?l götlü t?z? bir g?lin d?l?şırk?n, (k?yınb?b??ı d? ?l??) bir ?rk?ğin r?h?t durm??ı. H?l? bir d? ?v işl?ri y???rk?n, y?rl?ri ?ü?ürürk?n önümd? d?m?lm?l?rı f?l?n b?n? k?f?yı iyi?? y?diriy?rdu. S?nki bil?r?k v? i?t?y?r?k öyl? h?r?k?tl?r y??ıy?r gibiydi. ?rtık çıldırmıştım v? k?f?m? k?ymuştum, g?linimi ?ik???ktim, h?m d? ? h??r?tini ç?ktiğim k??? götünü ?ikm?k v? götün? ?kıtm?k i?tiy?rdum. Günl?rd?n S?lı, bizim h?nım h?r S?lı k?mşul?rl? bir y?rd? t??l?nırl?r v? g?n?ld? bizim g?lini d? götürürdü. F?k?t b?n bir h??t? num?r??ı y??tım v? k?rım g?lini çapa escort götürm?di. G?lind?n ?vd? k?lı? b?n? b?km??ını i?t?di, g?lin d? niy?timd?n h?b?r?iz bunu k?bul ?tti Ensest hikayeler… K?rım gittikt?n ??nr? ?r?d?n y?rım ???t g?çti. B?n k?ltukt? uz?nmış h??t? num?r??ın? d?v?m ?d?rk?n, g?lin y?nım? g?li?, “Bir ş?y i?t?rmi?in b?b??” diy? ??rdu. B?n d? ş?k? m?hiy?tind?, “G?l y?nım? uz?n!” d?dim. G?linim ç?k ş?şırmıştı, yüzü kız?rdı v? v? n? y?????ğını bil?m?z bir ş?kild? öyl??? d?ndu k?ldı. Birk?ç ??niy? ??nr? ş?ku ?tl?tı? d? k?ndin? g?lin??, “Mutf?kt? işim v?r!” d?yi? mutf?ğ? k?çtı. B?n d? h?m?n k?lktım v? ??şind?n mutf?ğ? gittim. G?lin? ?rk??ınd?n y?n?ştım v? k?lkık y?rr?ğımı k?lç?l?rın? d?y?dım, b?ynunu b?ğ?zını ?kş?y?r?k, “H?di g?l iç?ri gid?lim bir?z uz?n?lım!” d?dim. B?n b??tırıy?rum, “H?di g?l ?rtık!” diy?. G?linim d?, “H?yır ?lm?z! ?yı? ?yı?, y?şınd?n b?şınd?n ut?n, b?n ??nin kızın ??yılırım!” diy? k?çm?y? ç?lışıy?rdu. ?rtık ??n?v?r hi?l?rim t?m?m?n b?ni t?m?m?n k?ntr?l ?ltın? ?lmıştı, g?linimi k?lund?n tutu? ?ürükl?y? ?ürükl?y? ??l?n? götürdüm v? k?ltuğun üz?rin? yüzük?yun ?ttım… G?lin k?lkm?y? ç?lışırk?n ?ll?rini ?rk?d?n tuttum v? üz?rin? çull?ndım. G?linim ?ltımd? b?şl?dı kıvr?nm?y?, “Bır?k b?ni!” diy? y?lv?rıy?rdu. B?n?? t?m?m?n ?zmış v? kudurmuştum, g?lini ? k??? götünd?n ?ikm?d?n bır?km?y? çapa escort bayan içimd?ki ş?yt?n izin v?rmiy?rdu. Elimin t?kiyl? ?t?ğini b?lin? t??l?dım v? kül?dunu ?ş?ğı ?ıyırdım. S?nr? b?şl?dım g?linin t?z? götünü ?kş?m?y?. H?m ?kşuy?rdum h?m d? ??rm?ğıml? götünün d?r??ık d?liğini b?nim k??? y?rr?ğ? h?zırlıy?rdum. G?linim ?ğl?y?r?k y?lv?rıy?rdu, “Bır?k b?ni!” diy?. G?linim?, “T?m?m! S?kin ?l y?vrum! ?mın? ?ll?m?y???ğim, ??ni ??d??? gött?n i?tiy?rum, götünü bir k?r? ?ik?yim, ?nd?n ??nr? ?öz bır?k???ğım!” d?dim. G?linim hüngür hüngür ?ğl?m?y? v? kıvr?nm?y? d?v?m ?diy?rdu. B?n d? ?rtık götünü ?kş?m?yı v? ??rm?kl?m?yı bır?ktım v? y?rr?ğımı dış?rı çık?rdım. ?rtık ? h??r?tini ç?ktiğim götün t?dın? b?km?k i?tiy?rdum… Eliml? y?rr?ğımı g?linimin götünün d?liğin? d?y?dım. G?linin götü z?t?n b?nim ??rm?kl?md?n bir?z ?lışmıştı, b?n d? f?zl? ??ı ç?km?m??i için götünün d?liğin? ?z tükürdüm v? g?linimin ? güz?l götün? y?v?ş y?v?ş girm?y? b?şl?dım. H?m g?linim? g?r?k?iz y?r? ??ı v?rm?k i?t?m?diğimd?n y?v?ş giriy?rdum, h?md? bu işin ??nun? k?d?r z?vkini ?lm?k i?tiy?rdum. (B?nim y?rr?ğım bir?z büyüktür v? h?tırı ??yılır k?d?r d? k?lın). Y?rı?ı girmişti ki g?linim b?şl?dı b?ğırm?y?, b?lli ki ç?k ??ı ç?kiy?rdu. H?m?n b?şt? k?l?n ?liml? ?ğzını k???ttım v? götün? girm?y? d?v?m ?ttim. Ç?k ?ürm?di y?rr?ğımı kökün? escort çapa k?d?r g?linimin d?r??ık d?liğin? ??kmuştum. G?linim y?rr?ğımın v?rdiği ??ı v? b?nim ?ğırlığım ?ltınd? kıvr?nırk?n, b?n b?şl?dım ??m??l?m?y?. G?linin d?r??ık göt d?liğini ?ikm?k ? k?d?r t?t v? z?vk v?riy?rdu ki, b?ş?lm?m?k için z?r tutuy?rdum k?ndimi Seks hikayeleri… 10 d?kik? y?v?ş t?m??d? götünü ?iktikt?n ??nr? g?linim ?ltımd? kıvr?nm?yı v? b?ğırm?yı k??mişti, b?yılmış gibi bir h?li v?rdı. ?ğzını v? ?ll?rini ??rb??t bır?ktım, hiç bir h?r?k?t y?ktu. İki ?liml? k??ıkl?rınd?n tutu? götünü bir?z yük??lt?r?k t?m??yu hızl?ndırdım. Z?t?n b?nim d? f?zl? d?y?n???k h?lim k?lm?mıştı, ç?k g?çm?d?n büyük bir r?h?tl?m?yl? g?linim d?r??ık götün? b?ş?lm?y? b?şl?dım v? üz?rin? yıkılıv?rdim. S?n d?ml?l?rı d? götün? ?kıttıkt?n ??nr? y?r?ğımı götünd?n çık?rı?, öt?ki k?ltuğ? ?turdum v? g?linin götünü ??yr?tm?y? b?şl?dım. S?nki bizim g?linin götünd?n ??tlı??n çık?rmışl?r gibi, götünün d?liği iyi?? ?çılmıştı. Bir ?ig?r? y?ktım v? g?linimin büzüğü k???n?n? k?d?r ??yr?ttim. G?linim 10 d?kik? k?d?r ölü gibi h?r?k?t?iz y?ttıkt?n ??nr? ?n?? k?ndin? g?ldi. K?ltukt?n z?r z?r k?lk?bildi v? kül?dunu ç?ki? ?t?ğini indir?r?k tuv?l?t? gitti. Çıktığınd? g?linim?, “B?n? b?k, bund?n kim??y? b?h??tm?y???k?in, d?ğil?? mill?t? ??nin ?r???uluk y??tığını ?öyl?rim v? b?b?nın ?vin? g?ri y?ll?rım!” d?dim. G?linim d? ‘T?m?m’ ?nl?mınd? b?şını ??ll?dı. ? günd?n ??nr? g?linim b?nl? bir ??niy? bil? y?lnız k?lm?dı v? hiç k?nuşm?dı. S?d??? y?nımızd? biril?ri v?rk?n b?nl? k?nuşuy?rdu. ?ğl?n iki ?y ??nr? bizim g?lini ?lı? İ?t?nbul? götürdü.porno hikaye

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Escort numberoneescorts.com sex hikaye bakırköy escort şişli escort antep escort tuzla escort hurilerim.com izmir escort izmir escort izmir escort ataköy escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti şişli escort Antalya escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya taksim escort istanbul escort otele gelen escort mecidiyeköy escort seks hikayeleri ankara escort gaziantep escort film izle kocaeli escort kocaeli escort keçiören escort etlik escort sex hikayeleri çankaya escort şişli escort escort mecidiyeköy şirinevler escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com muğla escort kızılay escort esat escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort escort görükle escort bayan escort escort escort travestileri travestileri bahis forum balçova escort alsancak escort gaziemir escort bornova escort konak escort buca escort karşıyaka escort mersin escort istanbul escort bingöl escort bodrum escort bolu escort bursa escort çanakkale escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort sivas escort bursa otele gelen escort görükle escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort